h5p

Drag-n-Drop DC Motor

Drag-n-Drop DC Motor – Match (and label) the parts. Drag-n-Drop ಡಿ.ಸಿ ಮೋಟಾರ್ – ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸು…

Drag-n-Drop Human Heart

Drag-n-Drop ಮಾನವನ ಹೃದಯದ ಛೇದ ನೋಟದ ರಚನೆ – ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸು (ಗುರುತಿಸು) Drag-n-Drop Human Heart –…

Drag-n-Drop Neuron En & KN

Drag-n-Drop ನರಕೋಶದ ರಚನೆ – ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸು (ಗುರುತಿಸು) Click on the post or [Read More]…